09011892611

خسارت ۱۰۸۰ میلیارد تومانی اپراتورها در زمان قطع اینترنت

0

ارسال پاسخ